โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

ผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับสถานศึกษา ประถมศึกษาขนาดใหญ่
โรงเรียนบ้านท่าโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี


เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว   ชื่อเล่น  หนุงหนิง
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ๑ – ๔๑๙๙ - ๐๒๓๒๔ – ๖๒ - ๗
กรุ๊ปเลือด  โอ
วัน เดือน ปีเกิด  วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑๑ บ้านโสมเจริญ  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
บิดา  นายไตรรัตน์  แสงแก้ว        อายุ  ๔๕  ปี  อาชีพ  รับราชการครู
มารดา  นางกัลยา  แสงแก้ว        อายุ  ๔๓  ปี  อาชีพ   รับราชการครู
อุปนิสัย  ร่าเริง  แจ่มใส  ยึดถือธรรมเนียมประเพณี     
วิชาที่ชอบ  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์
งานอดิเรก
  • อ่านหนังสือ
  • วาดรูป    
  • เล่นดนตรี  
ความสามารถพิเศษ
  • เล่นดนตรี เช่น  โปงลาง ขลุ่ย เมโลเดียน อิเล็กโทน
  • วาดรูป  เช่นตัวการ์ตูนสัตว์,ตัวการ์ตูนคน
อาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็น  แพทย์  ครูสอนภาษาไทย
คติที่ยึดถือ  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
เป้าหมายสูงสุดในชีวิต  มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน เพื่อเป็นแพทย์หรือครูภาษาไทย และนำความรู้กลับมาพัฒนาภูมิลำเนาของตนเอง
๑.คุณลักษณะพื้นฐาน
       เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว  เป็นผู้มีคุณลักษณะพื้นฐาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและคนทั่วไปได้ทุกด้าน ดังนี้
๑.๑ การศึกษาเล่าเรียน
     (๑) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา
       - ผลการเรียนเฉลี่ย
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ผลการเรียนเฉลี่ย  ๔.๐๐
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ผลการเรียนเฉลี่ย  ๔.๐๐
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ผลการเรียนเฉลี่ย  ๔.๐๐
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ผลการเรียนเฉลี่ย  ๔.๐๐
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ผลการเรียนเฉลี่ย  ๔.๐๐
   (๒) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
       - เป็นคนช่างคิด รู้จักคิด และชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงสามารถแก้ปัญหาในการทำงาน การเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองเป็นผู้นำได้ดี
    (๓) มีความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
      - ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา จนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔ ทุกปีการศึกษา
      - เป็นคนใฝ่รู้ ชอบเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือและศึกษาหาความรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ต จึงมีความรู้รอบตัวที่หลากหลายจนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
         - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
         -  ได้รับรางวัลที่ ๓  ระดับประเทศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
         - ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖  การแข่งขันตอบคำถามด้านประมง “งานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๓ ” ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี  จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ระดับประเทศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
๑.๒ การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน
    (๑) สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน
    - ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่ร่วมวางแผนการดำเนินงานของสภานักเรียน จึงมีความรู้และประสบการณ์สร้างงานและวางระบบการทำงานจนเกิดผลสำเร็จ
    - ในการทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูจะได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกในกลุ่มให้เป็นประธานกลุ่มและทำหน้าที่วางระบบการทำงานมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มเสมอ
   (๒) สามารถทำงานกลุ่มและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    ในชีวิตประจำวัน ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆอยู่เสมอทั้งในโรงเรียนและชุมชน จึงเกิดการเรียนรู้จนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าเสนอความคิดอันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะเสียสละเวลาในการทำงานเพื่อให้งานมีคุณภาพ
  (๓) เห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต
    - มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพแพทย์หรือครู เพื่อพัฒนาภฺมิ-ลำเนา ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและยากไร้ ถึงแม้อาชีพแพทย์หรือครูเป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเทและเสียสละเวลาเป็นอย่างมากแต่ก็มีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ปลอดภัย
     - ไม่ชอบอาชีพทุจริตทุกประเภทและตั้งใจมั่นว่าจะไม่ทำอาชีพประเภทนี้โดยเด็ดขาด 
  (๔) สามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    - ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ
    - ศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิชาการด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต โปรแกรมเฟซบุ๊ก ยูทูบ จนมีผลการเรียนที่ดีและเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติ
๑.๓   สุขภาพอนามัย
   (๑) มีสุขภาพจิตที่ดี
      - เป็นคนที่มีอารมณ์ขัน ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถเข้ากับเพื่อนๆ น้อง ๆ ผู้ร่วมงานและครูได้ดี
    (๒) มีสุขภาพร่างกาย
     - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัยและมีบุคลิกภาพที่ดี
     - มีส่วนสูง ๑๕๙ เซนติเมตร  น้ำหนัก ๕๖ กิโลกรัม ร่างกายสมส่วน ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยของนักเรียนวัย ๑๒ ปี
   (๓) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดภัยจากสารเสพติด
    - แต่งกายสะอาดเรียบร้อย รวมทั้งการดูแลสุขภาพฟัน สุขภาพกายของตนให้สะอาด สดชื่นอยู่เสมอ
    - ช่วยเหลือดูแลทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบ
    - รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
    - มีสุขภาพแข็งแรงเพราะออกกำลังกายเป็นประจำ
    - ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท
๑.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญ
   (๑) มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
    - เป็นผู้มีระเบียบวินัย ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไว้ทรงผมและแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
    - รับผิดชอบต่องานที่ครูมอบหมาย ส่งงานทันตามกำหนดเวลาทุกครั้ง
    - มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน ครูในโรงเรียนและบุคคลในครอบครัว
    - ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  จริยธรรม ของโรงเรียน
   (๒) มีความกตัญญู เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
      - มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ดูแลย่า แทนพ่อแม่ ไม่เคยประพฤติตนเสียหาย ทำให้ผู้ปกครองผิดหวังหรือทุกข์ใจและพยายามประพฤติแต่สิ่งที่ดี เพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
      - มีความเสียสละ สามารถอุทิศเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดเพื่อทำกิจกรรมให้โรงเรียนและชุมชนได้ โดยผู้ปกครองเข้าใจเป็นอย่างดี
      - เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันต่อเพื่อนนักเรียนและบุคคลทั่วไปทั้งวัตถุสิ่งของเช่น ขนม ของใช้ เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ตลอดจนมีน้ำใจช่วยสอนการบ้าน เนื้อหาวิชาที่เพื่อนนักเรียนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจไม่ปิดบัง จนเป็นที่รักของคนทั่วไป
   (๓) รู้จักประหยัด อดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
      - เป็นคนรู้จักประหยัดอดออม เมื่อได้ค่าใช้จ่ายมาโรงเรียนวันละ ๒๐ บาท ก็จะไม่ใช้หมดนำเงินที่เหลือฝากธนาคารโรงเรียนเป็นประจำ
      - เสื้อผ้า เครื่องใช้และสิ่งของจะใช้อย่างคุ้มค่า ไม่ซื้อบ่อย ไม่หลงใหลตามแฟชั่น พอใจในสิ่งที่ตนมี
   (๔) มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้นำ
     - เป็นหัวหน้าห้อง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
     - ในการทำกิจกรรมกลุ่ม เช่นการทำรายงาน มักจะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนให้เป็นประธานกลุ่มอยู่เสมอ
     - มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
       (๕) มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
     - เป็นคณะกรรมการในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
     - ช่วงเข้าแถวหน้าเสาธงทุกเช้าจะแสดงความเคารพชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความตั้งใจจริง
     - จงรักภักดีและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นำแนวพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
๑.๕ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
    (๑) ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษา
      ฝึกฝนตนเอง ศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาอยู่เสมอจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ
     - ได้รับรางวัลที่ ๓  ระดับประเทศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
     - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ระดับประเทศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
     - มีความสามารถคัดลายมือได้ถูกต้องสวยงาม
              (๒) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
     - เป็นเยาวชนที่รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมากมาย มีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติที่ยาวนาน
     - รักในวัฒนธรรมไทยและพื้นบ้านอีสานมีความสามารถในการฟ้อนรำ เล่นโปงลางซึ่งเป็นเครื่องดนตรีอีสานได้
              (๓) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน
     - ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่โรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนจัด เช่นการปลูกต้นไม้
     - เมื่อซื้อของ จะพยายามไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือใช้จำนวนน้อยที่สุด เพื่อลดปริมาณขยะซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม
     - ประหยัดพลังงาน โดยการปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
     - เมื่อไปเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ จะรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะให้เกิดมลภาวะ หรือทำลายธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆ
๒. กิจกรรม/ผลงานดีเด่น
            เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว มีกิจกรรมและผลงานดีเด่น สรุปได้ ดังนี้
๒.๑  ด้านการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย
             เป็นผู้ที่มีใจรักและสนใจภาษาไทยที่ถือเป็นเอกลักษณ์และภาษาประจำชาติไทย หมั่นศึกษาค้นคว้า ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านภาษาไทยดังนี้
       (๑)  ได้รับรางวัลที่ ๓  ระดับประเทศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
       (๒)  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ระดับประเทศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
       (๓)  มีความสามารถคัดลายมือได้ถูกต้องสวยงาม
 
๒.๒  ด้านการมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้
             เป็นผู้ที่มีความขยันใฝ่เรียนรู้ ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือ สื่อการเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ จนมีความรู้รอบตัวและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้
       (๑) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
      (๒) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๓ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
      (๓) รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖  การแข่งขันตอบคำถามด้านประมง “งานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๓ ” ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙   จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๓ ด้านดนตรี
       เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีดังนี้
      (๑) เป็นสมาชิกวงดุริยางค์ของโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในโรงเรียน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
      (๒) มีความสามารถในการเล่นโปงลาง ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน
      (๓) มีความสามารถในการเล่นดนตรีสากล ได้แก่ เมโลเดียน  ขลุ่ย อิเล็คโทน
๒.๓ ด้านจิตสาธารณะ
          เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมสาธารณะ
          (๑) เป็นผู้นำยุวบรรณารักษ์เล่านิทานให้น้องฟัง
          (๒) เป็นผู้นำกิจกรรมพี่สอนน้อง
          (๓) เป็นคณะกรรมการอย.น้อย
         
รางวัล/เกียรติบัตร  ของเด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้วที่ได้รับ
ที่ ชื่อรางวัล ปีที่ได้รับ จากหน่วยงาน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (ทีม ๓ คน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิชาคณิตศาสตร์
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒๕๕๖ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท)
รางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗  ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔  ณ จังหวัดสกลนคร ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒๕๕๗ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท)
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๕๕๗ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท)

 

 
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภูมิภาค “การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ” โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Education towards ASEAN Community) ๒๕๕๘
 

 
สำนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐ ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ “การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ” โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Education towards ASEAN Community)  ๒๕๕๘ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑  ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
๑๒ ได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับประเทศ ๒๕๕๘ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
๑๓ รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖  การแข่งขันตอบคำถามด้านประมง “งานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๙ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๑๖ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น    ป.๔-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๗
 
 
 

 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 

 
๒๕๕๙
 
 
 

 
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
๑๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
 พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
๑๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕๕๙ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
๒๐ รางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙  ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๒๑ รางวัลที่ ๓  ระดับประเทศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗ รอบ
๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๒ รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๓ รางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๒๔ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ระดับประเทศ กิจกรรม เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗  ะดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๒๖ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๓ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๐ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
๒๗ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๓ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๐ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย

  ---------------------ตัวอย่างผลงานเด็กหญิงพิชญานันท์ แสงแก้ว------------------------
                                        คลิกดาวน์โหลดไฟล์


 
^