โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสุนทร สุนสิน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

 • thumbnail

  นางดุจดาว ขนุนทอง

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

 • thumbnail

  นางสาวศิวะรักษ์ ศรีละ

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์ สาขะสิงห์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

ครูและบุคลากร

 • thumbnail

  นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอังคณา เหลืองประเสริฐ

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองหล่อ ภูถมศรี

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุษา แข็งแรง

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองเพชร แสงกาญจน์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิรินภา ป้องภัคดี

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาพ โสภากุล

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกัลยา แสงแก้ว

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหัสดี สระงาม

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุชญา นาจาน

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายไตรรัตน์ แสงแก้ว

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิเศษ โสภากุล

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมะลิวรรณ ศรีสว่าง

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอัชพล ถาวรวรรณ์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจุฬาลักษณ์ ผุยม่อง

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำราญการ

 • thumbnail

  นางสาวทองกุล ศรีสว่าง

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำราญการ

 • thumbnail

  นางสาวจุนลารัตน์ เอกพงศ์

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรัตน์ชนก พรหมจารีย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายวรพงษ์ อาษาศรี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวธนพรรณ ชนะชัย

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายสุรชาติ ยั่งยืน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางพรพิชชา สุทธิแพทย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายพฤศจิ มาตรมูล

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายณัฐพล หงษ์คง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายต่อศักดิ์ พลคะชา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวณัฐชยา จันทะไทย

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย ดอนโคตรจันทร์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายนพพร คำติบ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวไพรินทร์ ทรงคาสี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวศิริพร หวังสุดดี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมัณฑนา ลาชัย

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกิ่งก้อย สีหปัญญา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายศิริชัย ทองที

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายธรรมศาล พิลารักษ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายอนุชา มุกดาม่วง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายเชิดชัย ทองนุช

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายทศานนท์ ศรีสว่างวงศ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ แก้วภูบาล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวจิราพัชร ฤทธิ์ระบือ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสุกานดา บุญจิตร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวเสาวคนธ์ บุญศรทีุม

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุวิมล หอมชื่น

  ครู คศ.1

พนักงานราชการและอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวพิสมัย ตะแก้ว

  ธุรการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายเท บัวบน

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายนิพนธ์ ทรัพย์เจริญภัณฑ์

  รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  พระครูวิศาลปัญญาคุณ

  เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม (ธ)

 • thumbnail

  นายสุนทร สุนสิน

  เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายอุทัย ทุมไพร

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายดนัย ชัยคินี

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายเฉลียว ชมภูแดง

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายตะวัน คำมะมูล

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นางจิราพร พรหมโอภาส

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายประชา ธรรมเรืองฤทธิ์

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายประยุทธ เป๊ะอยู่

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายเรืองชัย มณฑาทิพย์

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายสุดใจ แสงหาชัย

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายทวี ตันนารัตน์

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นางปรียานุช แสงคำ

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายชาญยุทธ จันทพบุตร

  ที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายสุรเชษฐ์ ไชโพธิ์

  ที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายสนั่น ใจยุทธ

  ที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นางประนอม นันทะกุล

  ที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายสมพราว เดชสีหา

  ที่ปรึกษา

^