ค่ายรักฟันฯ 9 ก.ย.2559

วันที่ 9-11 ก.ย. 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมกับ เทศบาลตำบลนางัว และโรงพยาบาลอำเภอน้ำโสม จัดกิจกรรมค่ายรักฝัน ฝึกวินัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการดูแลรักษาฟัน การรักษาสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เข้าอบรมได้แก่นักเรียนชั้น ป.4-5 บรรยากาศการอบรมในวันแรกเป็นไปอย่างสนุกสนาน
 

Related

ความคิดเห็น
^