การประเมิน15จุดเน้นปีการศึกษา2559

วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม ต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 การประเมินเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตรไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

Related

ความคิดเห็น
^