เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55 ก นอกเขตแผ่นดินไหว

Related

ความคิดเห็น
^