เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55 ก นอกเขตแผ่นดินไหว

Related

ความคิดเห็น
^