ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

บุคคลากร

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครูผู้ช่วย
   ครู
   ครูผู้ช่วย
   ครู
   ครูผู้ช่วย
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู
   ครู
   ครูผู้ช่วย
   ครู
   ครูผู้ช่วย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
   ครู (อัตราจ้าง)
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (อัตราจ้าง)
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครูธุรการ
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครูพี่เลี้ยง
   นักการภารโรง
   แม่บ้าน
   แม่บ้าน
   แม่บ้าน
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 17:42:16 น.)
^