โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บริหารงานงบประมาณ

pdf
หลักฐานการจ่ายเงินไปราชการ.pdf
หลักฐานการจ่ายเงินไปราชการ
pdf
ประมาณค่าใช้จ่ายไปราชการ.pdf
ประมาณค่าใช้จ่ายไปราชการ
pdf
เบิกค่าเดินทางไปราชการ.pdf
เบิกค่าเดินทางไปราชการ
pdf
เอกกสารเบิกค่าเช่าบ้าน.pdf
ค่าเช่าบ้าน
pdf
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
pdf
ค่ารักษาพยาบาลบุตร.pdf
ค่ารักษาพยาบาลบุตร
1
^