โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ฝ่ายงบประมาณ

 • thumbnail

  นายยงยุทธ  แพงน้อย

  รองอำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม
  รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

  thumbnail

  นางลีรัตน์ ถาโคตร

  หัวหน้าเฝ่ายงบประมาณ

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์  สาขะสิงห์

  เจ้าหน้าที่การเงิน

 • thumbnail

  สิบเอกศุภวัฒน์  นามมี

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 
 • thumbnail

  นางสาวรัตน์ชนก  พรหมจารีย์

  เจ้าหน้าที่บัญชี

 • thumbnail

  นายพฤศจิ  มาตรมูล

  เจ้าหน้าที่พัสดุ

 
 • thumbnail

  นางสาวทัชนี  เดชโฮม

  เจ้าหน้าที่บัญชี


  thumbnail

  นางสุภาพ  โสภากุล

  หัวหน้าหน่วยพัสดุ

   

  thumbnail

  นางสาวจุฬาลักษณ์  ผุยม่อง

  เจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ

 • thumbnail

  นายณัฐพล  หงษ์คง

  เจ้าหน้าที่พัสดุ


  thumbnail

  นางสาวอาภากร  สุโพธิ์

  เจ้าหน้าที่พัสดุ

   

  thumbnail

  นางอุรารัตน์  ศรียุทธ

  เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
   

^