โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโสม ปีการศึกษา 2563
 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
58
43
101
4
อนุบาล 3
76
84
160
6
รวม อนุบาล
134
127
261
10
ประถมศึกษาปีที่ 1
110
118
228
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
95
107
202
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
96
93
189
7
ประถมศึกษาปีที่ 4
113
104
217
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
83
106
189
8
ประถมศึกษาปีที่ 6
97
76
173
5
รวมประถม
594
604
1,198
46
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
728
731
1,459
56
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563
^